Profesjonalne asystentki ważnym filarem gabinetu stomatologicznego

UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-01
Okres realizacji : 1.01.2014 - 30.04.2015

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji m.in.: w zakresie komunikacji z pacjentem. W szkoleniu udział brało 11 pracowników.

Podniesienie kompetencji kadr lekarskich województwa warmińsko- mazurskiego

UDA-POKL. 08.01.01-28-095/13-00
Okres realizacji: 1.01.2013- 31.08.2014
Głównym celem projektu było pogłębienie wiedzy z zakresu endodoncji i okluzji. W szkoleniu udział brali właściciele.

Podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry pracowników I.A Sokołowscy Lekarze Dentyści sp.p.

KSI WND-POKL.08.01.01-28-246/12

Okres realizacji: 2012-11-31- 2013-10-30

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji w zakresie zdiagnozowanych potrzeb naszej firmy.
W szkoleniach brali udział właściciele i 12 pracowników.

Rodzinna Przychodnia Stomatologii Endodontyczno-Pedodontycznej

WND-RPWM.07.02.02-28-074/11

Etap 2 – informatyzacja działalności i wirtualizacja usług

Program: RPO WiM 2007-2013 Oś Priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP

Okres realizacji: 2011-04-05 - 2012-12-31

Celem projektu była informatyzacja organizacji pracy oraz wprowadzenie e-usług do oferty przedsiębiorstwa, oraz utworzenie strony internetowej. 

Rodzinna Przychodnia Stomatologii Endodontyczno-Pedodontycznej

WND-RPWM.01.01.09-28-081/10

Program: RPO WiM 2007-2013 Oś Priorytetowa 1 – Przedsiębiorczość Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.

Okres realizacji: 2010-04-23- 2012-30-06

Celem projektu było utworzenie wielostanowiskowej Przychodni stomatologicznej wraz z zapleczem diagnostycznym przy ul. Warszawskiej 105/5h w Olsztynie, oraz modernizacja pozostałych gabinetów.

Zakup urządzeń celem podniesienia konkurencyjności technologicznej

2003/004-379/05.04-04/12/0057

Program : Phare 2003

Okres realizacji:20/06/2006 – 31/08/2006

Celem projektu było wprowadzenie nowej usługi: leczenia endodontycznego z użyciem mikroskopu, oraz wypełniania kanałów korzeniowych ciekłą gutaperką.

Zakup urządzeń do istniejących gabinetów stomatologicznych.

2002/000-580.06.05Nr /04/ 14/0077

Program: Phare 2002

Okres realizacji: 31.12.2004 – 31.01.2005

Celem projektu był rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie nowego gabinetu stomatologicznego oraz modernizacja pozostałych gabinetów.